Mark 8:14

Erotin Má Farasisi Kayo Vái Yisirá Ma Siádein Baya Ino

(Matiu 16:5-12)

14Eyo iyampon kayo ano áúden ída vereti varanton oriyákan mana vereti ana votifin baren mino.
Copyright information for AGD