Mark 8:27

Pita Ma Yisasi Nan Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Ono Sein Baya Ino

(Matiu 16:13-20; Ruku 9:18-21)

27Mai ráké Yisasi vei eyo iyampon kayo vá e manten Sisaria Firipaí barufimpá oriyákan ayanafá Yisasi vei eyo iyampon kayorá inaemí, “Minó nanin banta ano séin nan iye inó tiyan nafino.”

Copyright information for AGD