Mark 9:33

Inaru Yafisimpin Iyé Kákaní Inten Nafino Ma Sen Ina Ein Baya Ino

(Matiu 18:1-5; Ruku 9:46-48)

33Mairá betí ankan Kapeniamú oren mino. Oriven béi ma mápin báken betin inaemí, “Ayanafá tiretí ankan nái vará asive asive iya rafono.”
Copyright information for AGD