a1:1Esé 22:18; 1Kr 17:11
b1:3Esé 38:29-30; Rut 4:18-22
c1:5Rut 4:13-17
d1:62Sa 12:24
f1:112Ki 22-24; 2Kr 36:10; Yer 27:20
h1:12Esr 3:2
lAis 7:14

Matthew 1

Yisasin Anafu Aráo

(Ruku 3:23-38)

1Yisas Karaisi maen Abaraamun nú Kin Devitin núi anan pintéi afoká ukhan mi ma ven anafuyan aví ino. a

2Abaraamu maen Aisakin kain baren

 • Aisaki ano Yekopun kaúdan
 • Yekopu ano Yudan má be afá aváeyan má kaen mino.
3
 • Yuda maen Peresin nú Seran nú afóe ifo míkan iyampon anóe maen Tamari ino. Peresi ano Esronin kain baren Esroni ano Ramun kaen mino. b
 • 4
 • Ramu ano Aminadapin kain baren Aminadapi ano Nasonin kaúdan Nasoni ano Sarmonin kaen mino.
 • 5
 • cSarmoni maen Boasin afóe ifo ve anóe maen Reapi ino. Boasi maen Obetin afóe ifo ve anóe maen Ruti ino. Obeti ano Yesin kaúdan,
 • 6
 • inká Yesi ano Kin Devitin kaen mino. Deviti maen Soromonin afoén bákan be anóe maen Uraiyan aná ma varé ein nanin mino. d
 • 7
 • Soromoni ano Reoboamin kain baren Reoboami ano Abiyan kaúdan Abiya ano Asan kaen mino.
 • 8
 • Asa ano Yeosafatin kain baren Yeosafati ano Yeoramin kaúdan Yeorami ano Usaiyan kaen mino.
 • 9
 • Usaiya ano Yotamun kain baren Yotamu ano Easin kaúdan Easi ano Esékaiyan kaen mino.
 • 10
 • Esékaiya ano Manasen kain baren
 • Manase ano Amonin kaúdan
 • Amoni
  1:10Amonini ena ví Amosi ino 1Ki 3:14 fin ná onano.
  ano Yosaiyan mo khauran,
 • 11
 • finká Yosaiya ano Yekonaiyan
  1:11Yekoniani ena ví Yeoiakini ino 2Ki 24:6 fin ná onano.
  má be afá kayo vá kauran mi Babironí barafá karavusi e fáken oren mino.
 • 12 hKaravusi e fáken moran mai oyampáké Yekonaiya ano Seatierin kaúdan Seantieri ano Serubaberin kaen mino.

  13
  • Serubaberi ano Abiudin kain baren
  • Abiudi ano Eriakimin kaúdan
  • Eriakimi ano Asorin kaen mino.
  14
 • Asori ano Sadókin kain baren
 • Sadóki ano Akimin kaúdan
 • Akimi ano Eriutin kaen mino.
 • 15
 • Eriuti ano Eriasarin kain baren
 • Eriasari ano Matanin kaúdan
 • Matani ano Yekopun kaúdan maen,
 • 16
 • inká Yekopu ano Marian avafu Yosepin kaen mino. Maria anoi Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta e sen ma ariyain banta Yisasin kaen mino.
 • 17Máan tukhan Abaraamun táké Devitimpin onóben Devitin táké Babironí ma karavusi fáken o varé ein damú onóben mai ráké Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta Yisasintá ma o khanaí ukhein mai fotini (14) afóeyan mi mai aúbaná me yákó urú ukhen mino.

  Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Yisasi Ma Ve Anóe Ano Kaein Baya Ino

  (Ruku 2:1-7)

  18Máan tukhan Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta Yisasin ma ve anóe ano kaein mai máan mi ukhen mino. Be anóe Maria maen Yosepin amiran bákan ínaimpáké iman amintéin Kantá Aunan mano véin arápin iyampon báuantan baréin Yosepi iniren afová en mino. i 19Afová uren mai van be avafu Yosepi maen puntákein banta váken banasi avorá Marian ída ayave ameno van aúpáké bei inimpin mai ma véin iman ameno van iyaré ein ifá ono van en mino.

  20Máan inin béi variyan baré íkan Bafani enisori ano véi vaintá kaimpin dákó uven temí, “Devitin anin Yosepi oe, éin ma Marian iman ameno van iyain ída vá ifá ono. Para vara seyo, mai ma véin amúpin báken ma yákó ono van iyain iyampon mai Kantá Aunani ákona anon mai yaná afoká ukhen mino. 21Béi afon iyampon mi kainten mifo Yisasin
  1:21Yisasin bí maen mai veni ana máan mi ukhen mino. Bafan mano vanasi aya intene ma siyain baya ino.
  ne se vá ben aví teno. Para vara seyo, véi anon bei vanasi ume fintena aya uren evaránen aviranten mino.” k

  22Mai yanasinta ma yákó ein manon pura sen Bafan mano ma sakhanampa vanta finté uaren ma máa sikharé ein mi kanaíen mino. 23“Mana arinta ano amúbasí uven mana afon iyampon kaúdantin maen Imanuerin ne sinten mino.” l

  Mai víi ana maen Tiyarafenu setin má ban mino.

  24Mai khain ma Yosepi ódaren maen orun mantaven mai ma Bafani enisori ano ma véin tiamein ánain bákuren Marian o aviren me ve anasí en mino. 25Be anasí ma ukhan maen béi ída ven má manafin baranton nentá bákan baren mana afon iyampon káudan béi ano Yisasi ne sen aví ten mino. m

  Copyright information for AGD