Matthew 1:10

10
  • Esékaiya ano Manasen kain baren
  • Manase ano Amonin kaúdan
  • Amoni
    1:10Amonini ena ví Amosi ino 1Ki 3:14 fin ná onano.
    ano Yosaiyan mo khauran,
  • Copyright information for AGD