a1:112Ki 22-24; 2Kr 36:10; Yer 27:20

Matthew 1:11

11
  • ainká Yosaiya ano Yekonaiyan
    1:11Yekoniani ena ví Yeoiakini ino 2Ki 24:6 fin ná onano.
    má be afá kayo vá kauran mi Babironí barafá karavusi e fáken oren mino.
  • Copyright information for AGD