Matthew 10:1

Tirantan Kan Orun Kádan (12) Eyo Iyampon Kayo Ma Yisasi Aní Ein Baya Ino

(Maki 3:13-19; Ruku 6:12-16)

1 aTirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon Yisasi araren namu aunan kayo ma yo siantan má ara ara aí daná ma ayofan ákona vá amen mino.

Copyright information for AGD