Matthew 10:40

Ena Vanta Ma Aya Iyain Kéká Ano Ma Inarufá Kákan Miyan Baran Nain Baya Ino

(Maki 9:41)

40 a“Tiretí ankan ma avíden ma avábá inain mai vanta ano séin mi sivíden kama inten mino. Téin ma siviran nain banta ano mai ma séin tisintá erikheruna Sifóen mi aviranten mino.
Copyright information for AGD