a11:5Ais 35:5-6; 61:1
cMar 3:1
g11:21-22Ais 23; Isi 26-28; Yoe 3:4-8; Amo 1:9-10; Sek 9:2-4
h11:23Esé 19:24-28; Ais 14:13-15
j11:251Ko 1:26-29
l11:28Yer 31:25
m11:301Yn 5:3

Matthew 11

Monó Non Péantan Banta Yonin Nú Yisasin Núi Vaya Ino

(Ruku 7:18-35)

1Yisasi ma sirantan kan orun kádan (12) eyo iyampon kayo ma vaya siamiren maen mai varu me ampiren Kariri varafin ma vain baru kayo fimpá nóken banasi afova amiyan Tiyarafenui kama vaya vetin tiamen mino.

2Yoni ma karavusifin baren ma Tiyarafenu ano aní ukhein banta ano ma minó dorarí iyain baya iniren bei eyo iyampon kayo van máa sen Yisasin mo ina ino van tiamemí, 3“Éi fura sé mai ma Tiyarafenu ano ma aní ukhá ma avé ukhá erúna vanta fono. Áa ena vanta eriyain nará tetí ankan ave ótifan nuno.”

4Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Tiretí ankan ma ma oniyáke ineona vaya vá evaráne ore mo Yonin tiameno: 5 aAuu ma yufúkukhá ein kayo ano evaránen onákan inká arantan ma namu ukhá ein kayo ano e manten orin maen amon dana aí ma vá ein kayo au evaránen kama íkan inká átaren ma kontá ein kayo ano evaránen baya kamaen iníkan maen púká ein kayo ano evaránen e mantákan inká ona ma ída vain nanin banta ano kama vaya inin en mino. 6Téin ma soniyantin ma vetíi mumunan ída eravukhan nain kayon Tiyarafenu ano moékan amusin aminten mino.”

7Yonini eyo iyampon kayo ma orivíkan Yisasi máa sen Yonin nan banasi siamemí, “Tiretí ankan inté ukhein bantá onano vará banta ída van kámá barafá oriyaré fono. Béi ída ákona van ura ano ma kaya einisá iyayá onano van oriyare fono. 8Áa náinasá onano vará oriyare fono. Mana vanta ano kama ukhein auí danasá uren bákayá tiretí ankan onano van oniyare fono. Ída ino. Kama auí daná ma ukhein banta kayo ano kin amápin mi váé iyan mino. 9Máan té iyan mifo mai fará tiretí ankan oriyare fono. Mana sakhanampa vanta onantasá oriyare fono. Mai fura ino. Téi siretí ankan tiamé uno, mai sakhanampa vanta ano minó sakhanampa vanta esantakhen mino. 10 bMai vanta van mi Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikharen mino,

“Téi mana vanta siantékun éin an uanten oren
eni aa mo uvisinten mino. c
11Téi fura siré tiretí ankan tiamé uno. Monó non péantan banta Yoni ano minó ma varará ma afoká ukhá ein banta kayo esantakhen mifo inaru yafisimpin ma sitosí ukháin nain manon Yonin esantanten mino. 12 dMonó non péantan banta Yoni ma kama vaya siyan monó non péantiyaré ein táké ma eren ma saréa varunarái ákona mumunan iyain kéká ano inaru yafisimpin ainen orono van iyákan kokhon banta ano Tiyarafenui yafisin namuroí uantiyan mino. 13Para vara seyo, minó sakhanampa vanta kayoi vaya vá man baya vá ano ma afoká inten ne ma sikharé ein danasinta ano Yonintái me kanaíen mino. 14 eTiretí ankan mai van ma mumunan iyanteya mai ma Tiyarafenui vompon dóki ano ma sakhanampa vanta Iraiyan an dakhein banta van ma erinten ne ma sikhá ein mai Yonin nan mi sikharen mino. 15Átaren ma van nain kayo ano vá inino.

16“Ma ma saréa ma vain nanin banta van nái yanákasá tiádante rafuno. Iyampon kayo ano ma átaru varurá kumanten ma ena iyampon kayo máa sen areiníi iyan mino.

17“‘Tetí ankan í dano van okhakhan asékuya ompo
siretí ankan ída í de ono.
Arunan ná baran í déku ompo
siretí ankan ída arunaná mádeya ifí de ono.’
18Mai fara vara seyo, Yoni ma eriven maen dunan má uvaini non má auraren ída niyákan minó ano siyáken béimpin namu aunan ban mino siyaren mino. 19 fMáa siyaréin ma Banta Anin eriven ma yunan má non má nákan maen minó ano sen, ‘Onano, yunan má uvaini non má béi kokhon niyáken béi tákisi varan banta kéká bá ume vanta kayo vái arona ino.’ Máa siyan mifo Tiyarafenui vaya ánain ma vákuró tifanuna van mi veti afová en pura vayan tiyaren ne sinten mino.”

Ída Ma Ará Baeran Nain Baru Kayo Ano Ma Kákan Uman Baran Nain Baya Ino

(Ruku 10:13-15)

20Manáa varufin Yisasi kokhon enará ukhein danasinta yákó urákan mai varu fintena nanin banta ano ída ará baeriyaimpin Yisasi mai varu finte nanin banta máa sen asemí, 21 g“Korasiníke nanin banta vá Betsaidake nanin banta va soe, siretí kákan uman uron mi varan nono. Mana vanta ano Taiya vá Saidoni vái varufin oriven máan avúavá daná afoká intin baren betí ankan pefái ará baéden koyan buí daná uren dun akhempá kumanten betíi ume van arunaná baran nainten mino. 22Máan tukhái séi siretí ankan tiamé uno. Tiyarafenu ano ma vanasi yaimono van ma aní ukhein damú ma siretimpin afoká inain uman mano Taiya vá Saidoni varu kampin ma afoká ein uman mano esantaren tiretimpin afoká inten mino. 23 hTireti Kapeniamú kéka soe, Tiyarafenu ano siretin avirantí inarufá ódinte fono. Ída ino. Tiretí ankan purin nanin bantai varufin námen uron mi aravin nono. Aravin nompo mana vanta ano Sodomú barurá oriven téi ma siretin aúbaná afoká iyaruna yanasinta afoká en baréinti Sodomú baru fara van nainten mino. 24 iMáan tukhái séi siretí ankan tiamé uno. Tiyarafenu ano ma vanasi yaimono van ma aní ukhein damú ma siretimpin afoká inain uman mano Sodomu varufin ma afoká ein uman esantaren tiretimpin afoká inten mino.

Yisasi Ma Ve Afóen Tusu Sianten Amúkein Baya Ino

(Ruku 10:21-22)

25 jMaí damú ana Yisasi máa semí, “Tifóe oe, éi inaru vá bara vái Bafan mi van ná ein amo sé uno. Mai fara vara seyo, kama ineine vá afova vá bain banta kayo ano onan nain nan ma aúpasí ukhareya ma iyampon arará kayo an dakhein banta kayo ma aníeona van mi susu sé uno. 26Pura ino. Tifóe oe, éi ei kama anunu máan dakhafeya máan te ono. Pura.”

27 kMáa sen amúkuren banasi siamemí, “Te Sifóe ano inka minó daná ten tiyampin kaen mifo mana vanta ano ída ve Anin afová ukhan be Afóe ano anan afová ukhen mino. Inká ída mana vanta ano ve Afóen afová ukhen mifo ve Anin mano ma ve Afóen aní ono van aní ukhein nanin banta kayo vá be Anin má ano anan afová ukhen mino.

28 l“Uman ma variya nan ma avesara iyain kayo ano vá téi varunafá eresí avíkan ameno. 29Tiretí ankan ten pintena ma afova mamareya vá tenti vaya aránaopa sá bano. Mai fara vara seyo, séi sirá kusen barará orin avúavá baran bantan baruna sen pinten nan avíkan baran nono. 30 mMai fara vara seyo, ma vaya ma siretí ankan tiamiyaruna vá inká barano van ma amiyaruna uman má ano seso sikhen mino.

Copyright information for AGD