a12:1Diu 23:25

Matthew 12:1

Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino

(Maki 2:23-28; Ruku 6:1-5)

1 aMana Sabati yamú Yisasi má bei eyo iyampon kayo vá uíti yunampin oriyaré íkan bei eyo iyampon kayo arafan puríkan uíti ankáden aú puníden nen mino.
Copyright information for AGD