Matthew 12:33

Daa Aran Ma Iran Naintá Ma Mai Yaa Oman Afová In Baya Ino

(Ruku 6:43-45)

33 a“Máan tinten mifo kama yafisirí ma inona yaa ana anon kama aran imádantin inká namu yafisirí ma inona yaa ana anon namu aran imádanten mino. Para vara seyo, inté ukhein daa aná ban nafi mai veni aran ma imádan naintái afová inono.
Copyright information for AGD