Matthew 12:46

Yisasin Anóen má Be Afá Kayo Vái Vaya Ino

(Maki 3:31-35; Ruku 8:19-21)

46Yisasi ma mai nanin bantafin para vaya siyan bákan maen be anóen má afá kayo vá ano véin má baya seno van barurá e mantakhen ave ukharen mino.
Copyright information for AGD