Matthew 12:9

Yisasi Ma Mana Ayan Púkein Banta Ma Sabati Yamú Ayofein Baya Ino

(Maki 3:1-6; Ruku 6:6-11)

9Yisasi mairá me ampiren oren mai varui monó átaru namumpin ódikan
Copyright information for AGD