Matthew 13:1

Danayun Ma Fafasin Bantará Ma Ovaéádein Baya Ino

(Maki 4:1-9; Ruku 8:4-8)

1Maí damú ana Yisasi má pinté ekhuven non akharun akhempá o khumanen mino.
Copyright information for AGD