Matthew 13:10

Yisasi Ma Ovaeran Baya Fákena Ma Sian Amá Ein Baya Ino

(Maki 4:10-12; Ruku 8:9-10)

10Ínaimpáké bei eyo iyampon kayo ano Yisasi vaintá eriven máa sen inaemí, “Pará éi vaya ovaédiyá banasi siamiya fono.”

Copyright information for AGD