Matthew 13:18

Danayun Pafasí Pákenai Ovaeran Baya Ma Sian Amá Ein Baya Ino

(Maki 4:13-20; Ruku 8:11-15)

18“Banta ano ma yunan barafin ma yanayun pafasintá ma sian baereruna vayai ana vá ineno.
Copyright information for AGD