Matthew 13:53

Nasaretí Nanin Banta Ano Ma Yisasin Oyan Amein Baya Ino

(Maki 6:1-6; Ruku 4:16-30)

53Yisasi ma mai vaya kayo ovaédiyan tiamíden maen mai varu me ampiren
Copyright information for AGD