Matthew 14

Yonin Anuran Ma Síkein Baya Ino

(Maki 6:14-29; Ruku 3:19-20, 9:7-9)

1Maí damú kamanini ánon banta Eroti ano
14:1Ma Eroti maen Yisasin ma araráká ma arono van ein Erotin anin mino.
Yisasi ma yoriyain avúavá baya kayo inen mino.
2Iniren bei yoran banta kayo máa sen tiamemí, “Monó non péantan banta Yonin purin pinté e mantakhan mai van mi enará ukhein ákona yaná anon béimpin doriyan mino.”

3 bPefá Eroti ano ve afá Firipin aná Erodiasin mamaran ma Yoni ano Erotin nan ten ma éi Tiyarafenui man bayan durafure mai nanin bare ono ma sein nan mi Yonin pákaren ayan nan kuan karavusifin kaen mino. 5 cEroti ano Yonin aruan purono van ukharen mifo mai véi mana sakhanampa vanta ino sen banasi ano afová ukhan mai van mi vetí nan periyaren mino.

6Máan tiyá íkan Erotin ma ve anóe khaein damú afoká íkan kákan dunan táden niyan iyukhein aúbaná Erodiasin araun mano mo yanisií íkan Eroti kákan amusin uaren 7béi e manten mai arinta máa sen iyáan ten temí, “Ódino fura sé uno éi nái yanasará inantinte fono séi fara amenté uno.” 8Máa síkan be anóe Erodiasi ano véin ákona ineine amirákan mai arinta ano mo Erotin inaemí, “Monó non péantan banta Yonin ánon tíkaan mana yókifin kaúdeya vare me simeno.” 9Máa síkan Kin mano mai vaya iníkan ben ará uman den mifo minó banta ma ven má kumanten dunan niyan ma mai kayo avorá ma fura ódino siren ma iyáantákaré ein nan ayave varana e siren bei aruvin banta kayo van mai arinta ano ma seiní ono sen mino. 10Máa siren mana aruvin banta siantan karavusifin oren mo síkan Yonin amen tíken mino. 11Tíkaren mana yókifin ben ánon kauren mai arinta mo amíkan baren be anóen mo amen mino. 12Máan turákan Yonini eyo iyampon kayo ano ven au e yaiyen mo masí uren Yisasin mo siamen mino.

Yisasi Ma Yan Manápá Tauseni (5,000) Vanta Yunan Amein Baya Ino

(Maki 6:31-44; Ruku 9:10-17; Yoni 6:1-13)

13Yonin ma aruan purin baya Yisasi iníden mai varu me ampiren aúpáké botifin ódiven banta ída van kámá barafá bei eyo iyampon kayo vá ana orivin maen minó nanin banta ano mai ma Yisasi orikheípá afová en iniren betíi varu me ampiriyan barará maifá ana ore ore en mino. 14Yisasin ma voti ano mo kaúdan maen béi onákan kokhon nanin banta kayo iyukheimpin betin nan arunan uren betíi aí kayo ayofaanten mino.

15Máan ten oriyákan inúpasí in eyo iyampon kayo ano Yisasi vaintá eriven máa sen tiamemí, “Ma vanta ída van kámá barafái vá íkan inka yuniríen mifo vanasi siantesin ádé ma vain baru kayo fimpá oriven ná betiyan dunan miyaní ino.”

16Máa síkan Yisasi evaránen bei eyo iyampon kayo siamemí, “Betí ankan áesin bantiya siretí ano vá betin dunan amesin ná nano.”

17Máa síkan betí ankan evaránen béin tiamemí, “Tetí ankan dan manápá bereti vá kankanan noyana vá anan dáké tiféuno.”

18Máa síkan béi semí, “Mai vereti kayo vá noyana vá bare mará me simeno.” 19 dMáa siren banasi van káta yaró kumaneno síkan kumamin béi mai yan manápá bereti vá noyaná kanan má mamaren inarufá kakháben Tiyarafenu susu siantáden kisiren bei eyo iyampon kayo amíkan máden banasi amen oreraen mino. 20Banasi ano mai vereti kayo vá noyana kayo vá nákan amú kuriyaimpin bei eyo iyampon kayo ano antan o éke e éke uren tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) unan bíken mino. 21Anasi iyampon ída yankafen mifo vanta máa ma yankafein mai yan manápá tauseni (5,000) anon nen mino.

Yisasi Ma Non Daró Orein Baya Ino

(Maki 6:45-52; Yoni 6:16-21)

22Mai oyampáké ana Yisasi vei eyo iyampon kayo nare síkan botifin un kumamen betí ankan non e kháden ena ufá oriyákan béi fara váken banasi siantan oreraen mino. 23 eTiantan ma orera uvíkan maen béi amúkono van beyaká anufá óden un bákan inuraníen mino. 24Bei eyo iyampon kayo ma orein boti ano nenta suron orivin maen auu fáké kákan uva uaren non karantó en mai voti e máden dómeron en mino.

25Máan ten oriyan kakhano van iyákan Yisasi vetí ankan baípá non akharun daró oren mino. 26 fBei eyo iyampon kayo ano Yisasin onákan non daró ma orin maen ban mi eriyan mino siren akhokho van báden oreraen mino.

27Báden orera iyain má Yisasi ainen betí ankan tiamemí, “Téi umpo siretí ankan ída vá akhokho van iyáke ará kuse vá bano.”

28Máa síkan Pita evaránen béin tiamemí, “Bafan noe, éi ma vanteya mai séin tesirá non daró éi vaonafá orono.”

29Máa síkan Yisasi semí, “Ereno.” Siyain má Pita voti finté erafuven Yisasin kakháaren non daró oren mino. 30Oriyan onákan uva ano ákonaen non karantó eimpin akhokho van iyáken araíen nompin orun periyan oovaren temí, “Bafan noe, siya ono.”

31 gMáa siyain má ana Yisasi ayan dan orin Pitan pákaaren máa sen tiamemí, “Tító mumunan má baona vanta oe! Pará éi ída mumunan e fono.”

32Máa siren míkan ma votifin un kumaniyain má uva kípen mino. 33Kípiyain má mai ma votifin kumantaré ein kéká ano Yisasin aví daníen temí, “Pura uron tireya éi Tiyarafenun Anin mono.”

Yisasi Ma Kenesaretíke Kokhon Nanin Banta Ayofein Baya Ino

(Maki 6:53-56)

34Máa siren Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá non e kháden oriaren maen Kenesaretí akhempá óden mino. 35Ódiyain má mai akhen páke vanta kayo ano Yisasin afová en óden baya yan orera íkan minó baru fáke nanin banta ano aí kéká aviren béi vaintá eren mino. 36 hEriven maen Yisasin ínanen inaemí, “Áesin aí kayo ano eni au anamun áton mana aruvino,” siran beni au anamun áton ma aruvein kayo ano asefaen oreraen mino.

Copyright information for AGD