Matthew 14:1

Yonin Anuran Ma Síkein Baya Ino

(Maki 6:14-29; Ruku 3:19-20, 9:7-9)

1Maí damú kamanini ánon banta Eroti ano
14:1Ma Eroti maen Yisasin ma araráká ma arono van ein Erotin anin mino.
Yisasi ma yoriyain avúavá baya kayo inen mino.
Copyright information for AGD