a14:3-4Riv 18:16; 20:21; Ruk 3:19-20

Matthew 14:3

3 aPefá Eroti ano ve afá Firipin aná Erodiasin mamaran ma Yoni ano Erotin nan ten ma éi Tiyarafenui man bayan durafure mai nanin bare ono ma sein nan mi Yonin pákaren ayan nan kuan karavusifin kaen mino.
Copyright information for AGD