Matthew 15:21

Ena Anan Pinte Nanin Mano Ma Yisasintá Mumunan Ein Baya Ino

(Maki 7:24-30)

21Yisasi mai varu me ampiren Taiya vá Saidoni vái varafá oren mino.
Copyright information for AGD