Matthew 16:18

18 aAní uantákái séi máa sé éin tiamé uno. Éi Pitan
16:18Pitan nanonámaná inosen mino.
ban ná mai onámaná darói sesi vanasi ma mumunan iyain kéká o éke e éke uré átaru uan kaúdékun mai ma furin nanin banta ma o iyiyain barui ákona ano ída kanaíen mai kéká esantaren maman bararasí inten mino.
Copyright information for AGD