Matthew 18:1

Inaru Yafisimpin Iyé Kákaní Inten Nafino Ma Sen Ina Ein Baya Ino

(Maki 9:33-37; Ruku 9:46-48)

1 aMaí damú eyo iyampon kayo ano Yisasi vaintá eriven máa sen inaemí, “Inaru yafisimpin iyé kákaní inten nafino.”

Copyright information for AGD