Matthew 18:8

8 aÉin ayan arantan mano ma e yarifaan umefin ma kaintiya vá mai yo síkareya karúdan ná orino. Mana ayan má mana arantan má ana ma varéintiya mai ída furin ayun ma van oriyan ban aunan baran nono. Míkanan ayan má arantan má ma vantiya ma umeí ukharé inte mae mai ída kípan irafin mi karúdanti orin nono.
Copyright information for AGD