Matthew 22

Anasií In Omáká Ma Ovaéádan Baya Ino

(Ruku 14:15-24)

1Yisasi ena vaya máa sen tian baéan betin amemí, 2“Inaru yafisin máan mi ukhen mino. Mana kin mano ma ve anin anasi iman ameno van iyákan ma kákan dunan tariyainíi ukhen mino. 3Tarano van ma iyáken maen mai ma fefá arakhá ein kéká ano mai omáká eriven dunan nano van bei yoran banta kéká tiantan mo siamíkan ifá en oreraen mino.

4“Máa siyaimpin béi evaránen manáa kokhon doran banta siantan oriyákan tiamemí, ‘Mai ma fefá arakheruna kayo vá tiameno. Téi afon kao kayo vá kákan aino víkakhein tafúna kayo vá inka aruré tamádé umpo eriven ná ma anasií in omáká ma samáderuna yunan ná nano sen mino vá te siameno.’

5“Doran banta kéká ano mo máa sen tiamíkan maen mai kayo ano ída inen mino. Mana ano me ifá en bei yunampá oríkan inká ena ano me ifá en bei moní dorantá orin en mino. 6 aMáan tíkan manáa ano mai kini yoran banta kéká pákaren namu arirí uren aruan puren mino. 7Aruan púdeimpin kin mano aran karen bei aruvin banta kéká tiantan mai ma vei yoran banta kéká arein banta kayo mo aruan minó kíparen betíi varu saman kauren mino.

8“Taman kaúdan kin mano vei yoran banta kayo máa sen tiamemí, ‘Anasií in dunan inka samádan ban mifo mai sarampin erino van ma areruna kéká ano inian kaumpan uren pasen ída eren 9mifo siretí ankan oriveya aayana fáke ma onanona nanin banta avire eresin ná anasií in dunan me nano.’ 10Máa síkan doran banta kayo ano ayanafá orera uven kama nanin banta vá namu nanin banta vá iyanuan meran mai namun e víkaven mai yunan nen mino.

11“Niyákan kin mano vanasi ma e iyukhein onano van mai namun un pében onákan mana vanta ano anasií in damú ma uren oriyain buí daná ída ukharen mino. 12Ída ukharé íkan kin mano véin inaemí, ‘Tirona oe, náisá iyá éi ída anasií in damú ma iyain buí daná ureyá e va fono.’ Máa síkan mai vanta ano ída vaya sen mino.

13 b“Ída vaya siyaimpin kin mano máa sen doran banta kayo siamemí, ‘Tiretí ankan béin ayan arantantá damureya karúdan títípafin o váken ifí diyan aveantuntá inkekípiyan bano.’

14“Para vara seyo, kokhon nanin bantan Tiyarafenu ano arakhen mifo manáan aní ukhein mino.

Kamanin Ma Takisi Amin Baya Ino

(Maki 12:13-17; Ruku 20:20-26)

15 cMáa siyaimpin Yisasin mákádantin manáa ída funtákein baya sirantí beni vayará kó tiantano van Farasisi kayo ano o átaru uven baya sen inen en mino. 16Betí ankan betíi eyo iyampon kayo vá manáa Erotini anan banta kéká bá tiantan Yisasi vaípá oriven mo máa semí, “Aru soe, setí ankan afová ukhékuya éi fura vaya ana sin banta ono. Éi fura sikhein baya fóké anan Tiyarafenui avúavá baya sian banasi amé iya ono. Aví bain banta fi ída aví bain banta fi éi minó manaí ukhein baya anan ída feran tiamé iya ono. 17Máan té iya ompo ei ineine setin tisimeno. Sisan ma sakisi amin mai kama ukhen nafino áa ída fino.”

18Máa síkan Yisasi vetí ankani ineinefin pe afová ukhen temí, “Tireti vaya ana siren ída mai vaya ánain dakhafin banta kéká ompo fará tiretí ten mákáan oniya rafono. 19Takisi ma amé iyaona mai moní mana aníí onano.” Síkan betí ankan mana moní baren béin me amen mino. 20Amirákan Yisasi vetí ankan máa sen inaemí, “Ma iyen aman má iyen aví basá ban nafino.”

21 dMáa síkan betí ankan evaránen temí, “Sisan nina ino.”

Síkan béi vetin tiamemí, “Sisan nina yanasá Sisan ame vá inká Tiyarafenu ina yanasá Tiyarafenun ná ameno.”

22Máa síkan betí ankan mai vaya iniren kokhon ineine uvákon béin me ampiren oren mino.

Púkaren Ma E Mantaven Ábasuí Inain Baya Ino

(Maki 12:18-27; Ruku 20:27-40)

23 eMaí damú ana Sadyusi kéká ano Yisasi vaintá eren mino. Mai kéká ano furin banta van ída evaránen e mantanten ne siyain bákan máa sen betí Yisasin inaemí, 24 f“Aru soe, Mosesi máa sen tetin tisimikhen mino. Mana vanta ano ma anasi mantaren ída iyampon kainton ma fúbintin maen ná ben afá aváe ano vá mai nanin máden ná mai vanta avíkasá iyampon kauantantin ná ben aví ída vá kípano. 25Máa sikhan mi fefá tetimpin dan manápá ifo afápá kan un kádan anavádano varen esékena ano anasi mantaren ída iyampon kain na fúbin be afá ano mai nanin baren mino. 26Mantaren mai ven ánain tena vanta ano ída iyampon kainton púbíkan mai rákena vanta ano mai nanin mana mantaren púbin e máan ten oriyan minó dan manápá ifo afápá kan un kádan anavádano anon mai mana nanin manan mantaren mino. 27Mantaren minó banta ano fúbíkan ínaimpáké mai nanin dere furen mino. 28Máan tukharen mifo ínaimpá ma furin banta ma evaránen e mantan nain damú mai nanin mano yan manápá ifo afápá kan un kádan anavádano mantaren mifo mai véi iyen anasá banten nafino.”

29Máa síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Tiretí ankan Tiyarafenui vompon dókifin ma vain baya vá beni ákona vá ída afová ukheyan baya asuse iya rono. 30Purin banta kéká ma evaránen e mantan nain damú mai nanin banta kéká ano ída ábasuí inten mifo inaruráke enisori kayo an manan den orera inten mino. 31Máan tinten mifo furin bantai e mantan nan ma siyaona vayará téi siretin inaintó uno. Tiyarafenu ano ma siretin nan máa sikhein baya ídá dankáke rafono. 32 g‘Téi Abaraamun má Aisakin má Yekopun mái Ayarafenu uno.’ h

Béi ída furin nanin bantai Ayarafenu ifo ayun ma fara vain nanin bantai Ayarafenu ino.”

33Máa síkan banasi ano veni vaya iniren takhaen oreraen mino.

Moéken Kákaní Ma Ukhein Man Baya Fákena Vaya Ino

(Maki 12:28-31; Ruku 10:25-28)

34Yisasi ma mai vaya sein nan Sadyusi kéká ano ída vaya siyaimpin Farasisi kayo ano mai vaya iniren betiyan o átaru en mino. 35Betí aúbaná mana man baya ma afová ukhein banta varen Yisasin akhenóka uan onen máa semí,

36“Aru soe, intéa man baya anó minó man baya esantaren ná esesí ukhen nafino.” 37Máa síkan Yisasi evaránen temí, “‘Ei Bafan Tiyarafenun ná e aú amafon má ei ineinefó basá anunu ono.’ i

38Ma esé ma araíen kákani suron ukhein man baya ino. 39Mairá ben oyampá ma ven má manaí ukhein man baya máan mí ukhen mino. ‘Eyan nan ma anunu iyaonaíe vá ena van anunu ono.’ j

40 kMa man bayá kanan manon mai minó man baya vá sakhanampa vanta kayoi vaya vái ana uron mi van mino.”

Tiyarafenu Ano Ma Aní Ukhein Banta Mai Iyen Anin Nafino

(Maki 12:35-37; Ruku 20:41-44)

41Farasisi kayo ma átaru ukhen baré íkan maen Yisasi vetin inaemí, 42 l“Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta van tiretí inte esá teyá iniya rafono. Mai véi iyen anin nafino.”

Máa síkan betí ankan evaránen temí, “Devitin anin mino.”

43Máa síkan Yisasi vetin inaemí, “Mai intesá ukhan ná Kantá Aunan mano ineine Devitin amin ná mai vanta van Bafan ne sen nafino. Deviti máa sikhen mino,

44 m“‘Bafan mano senti Bafan máa sen tiamemí,
“Éi sen tiyan kurompá kumantesirá
eni namuro maman
en aránaópá kaúdéku vá ono.’” n
45Mai vanta van ma Deviti Bafan ne sikhan tiya mai siretíi intesá eyá ben nan Devitin Anin ne sinte fono.” 46Máa sirákan mana ano ída anona evaránen Yisasini vaya siamin nainí eimpin péden mai ráké betí ankan ída mana yana san béin inaen mino.

Copyright information for AGD