Matthew 23:33

33 a“Tiretí ankan namu osafáe akhafana ono! Tiyarafenu ano ma siretin ma kó tiantáden ma ira kiyan uman baren berai siyan purin baru ma iyáantákein mai intesá eyá akhakhante rafono.
Copyright information for AGD