Matthew 25:31

Memé Bá Sipisipi Vaká Ma Sian Baékein Baya Ino

31 a“Banta Anin ma erin nain damú bei kakhan má kantasí ukhein kin karáká kumamen enisori kayo vá erinten mino.
Copyright information for AGD