Matthew 4

Ban Anon Mano Ma Yisasin Akhenóka Ein Baya Ino

(Maki 1:12-13; Ruku 4:1-13)

1 aMáa siran Ban Anon mano Yisasin akhenóka ino van Kantá Aunan mano mai rákena yo aviren banta ída van kámá barafá oren mino. 2 bAviren mo khain báken foti (40) inuran má bayan má dunan auraren baréin arafan puren mino. 3Arafan nan iyan baré íkan béin ma akhenókain banta ano enóben béin máa sen tiamemí, “Éi ma fura se Tiyarafenu Anin ma vanteya sesin ma onámaná kayo ano veretií ino.”

4Máa síkan Yisasi evaránen tiamemí, “Tiyarafenui vompon dókifin máa sen baya uvanten mino, ‘Banasi ano yunantá ana ída kanaíen para van oriyan ban aunan baranten mifo Tiyarafenu oo fenté ma kuviyain baya ánain ma vákurinten mai fara van oriyan ban aunan baranten mino.’” c

5Máa síkan Ban Anon mano véin do aviren kantasí ukhein baru Yerusaremí oren mo kákan monó namun amonta suron mantaanten mino. 6Mo mantaantáden Ban Anon mano véin máa sen tiamemí, “Éi Tiyarafenu Anin ma vanteya káuse aravono. Para vara seyo, Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino:

“‘Béi ano vei enisori kayo siantantin
éintá dafíben betí ankan ayan do uvídantiya
mairá káusesin ída mana onámaná ano arantan aru finten mino.’” d
7Yisasi evaránen béin tiamemí, “Tiyarafenui vompon dókifin enádá máa sikhen mino, ‘Éi ída vá ei Bafan Tiyarafenun akhenóka uan onano.’” e

8Máa siran Ban Anon mano véin evaránen do aviren mana yan bain anu yontá mun kaúdaren ma varará ma ákona vara kayofin ma ara ara kama yanasinta vain aníen mino. 9Aní uren béi máa sen Yisasin tiamemí, “Éi ma aron durafúdeya matime sentá ma monó tiresí maé ma ma oniyaona yanasintá minó éin amenté uno.”

10Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Ban Anon noe, sifó ono. Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino, ‘Ei Bafan Tiyarafenu veyáká aránaópá bákeya ventá ana vá monó teno.’” f

11Máa síkan Ban Anon mano me ifá en orivin enisori kayo ano eriven ben me ayaen mino.

Yisasi Ma Karirifá Monó Doran Mo Araí Ein Baya Ino

(Maki 1:14-15; Ruku 4:14-15)

12 gAruvin banta kayo ano ma Yonin pákaan karivusifin kain baya ma Yisasi iníden béi evaránen Karirifá oren mino. 13Nasaretí barurá manáa yamú o varen mairá me ifá uren Seburunin má Naftarin mái varafin ma Karirí non ankinafá bain baru Kapeniamú o varen mino. 14Yisasi ma mai avúavá barein mai Tiyarafenu ano ma sakhanampa vanta Aisaiyan oorá máa sikharé ein mi fura sen afoká en mino,

15“Seburuni vá Naftari vái varafin ma vain nanin banta vá
Karirí non akhempá ma orikhein aayana vá Yodan non arufá ma vain nanin banta vá
maen mai ena anan nanin bantan Kariri varafin baren mino.
16Mai kayo ano kákan títípafin baré íkan
kákan oon inka khan onen mino.
Purin mano ma sítípa uádan duntein barafin baré ein nanin bantafin
inka kakhan afoká en mino.” h
17 iYisasi araíen monó baya vanasi siamemí, “Tiretí ankan ará baerano. Para vara seyo, inaru yafisin ádé anantá erinten mino.”

Yisasi Ma Araí En Kamí Kamí Eyo Iyampon Kayo Arein Baya Ino

(Maki 1:16-20; Ruku 5:1-11)

18Maná damú Saimonin nan ma Pitan ne siyain banta vá be afá Endurun má ano noyana arin dorarí iyain bákan base karúdiyáin Yisasi Kariri non ankinafá oriyaren onen mino. 19Ódaren Yisasi vékanan máa sen tiamemí, “Tirékanan taréa noyana vaseí iya ompo sen má eresí banasi ma aviran aní uantano.” 20Máa siyain má ana vékanan base unan me ampiren béin dakhafen oren mino.

21Yisasi mai ráké oriyan onákan Yemisin nú Yonin nú anavasan botifin kumanten be afóe Sebetin má base avové iyá íkan békanan má aren mino. 22Ariyain má anan békanan mai voti vá betíi afóen má me ampiren Yisasin bákuren oren mino.

Yisasi Ma Aí Nanin Banta Ayofein Baya Ino

(Ruku 6:17-19)

23 jYisasi Kariri varafin oriyáken betí ankani monó átaru namumpin un pében monó baya vanasi siamiyáken inká Tiyarafenui yafisin pintena kama vaya sian dákó iyan aí ma vá ein nanin banta ayofiyan au ma namu ukhá ein puntá antiyan en mino. 24 kMáan tiyákan beni vaya ano minó Siriai varafá orera íkan minó nanin banta ano ara ara namu aí ma vákan ai san iyá ein má namu aunan ma varé ein kayo vá auvayaní ma iyá ein kayo vá ai ayan ma fukaré ein kayo vá aviren eríkan Yisasi minó evaránen ayofiyan kama uanten mino. 25 lKariri vara fáke nanin banta vá Dekoporisíke nanin banta vá
4:25Dekopori sin bí ma vain mai tiyan míkan kákan baru en tikhen mino.
Yerusaremíke nanin banta vá Yudiá bara fáke nanin banta vá Yodení non ufáke nanin banta kayo vá ano véin bákuren noren mino.

Copyright information for AGD