Matthew 4:1

Ban Anon Mano Ma Yisasin Akhenóka Ein Baya Ino

(Maki 1:12-13; Ruku 4:1-13)

1 aMáa siran Ban Anon mano Yisasin akhenóka ino van Kantá Aunan mano mai rákena yo aviren banta ída van kámá barafá oren mino.
Copyright information for AGD