Matthew 4:12

Yisasi Ma Karirifá Monó Doran Mo Araí Ein Baya Ino

(Maki 1:14-15; Ruku 4:14-15)

12 aAruvin banta kayo ano ma Yonin pákaan karivusifin kain baya ma Yisasi iníden béi evaránen Karirifá oren mino.
Copyright information for AGD