Matthew 4:23

Yisasi Ma Aí Nanin Banta Ayofein Baya Ino

(Ruku 6:17-19)

23 aYisasi Kariri varafin oriyáken betí ankani monó átaru namumpin un pében monó baya vanasi siamiyáken inká Tiyarafenui yafisin pintena kama vaya sian dákó iyan aí ma vá ein nanin banta ayofiyan au ma namu ukhá ein puntá antiyan en mino.
Copyright information for AGD