Matthew 4:8

8Máa siran Ban Anon mano véin evaránen do aviren mana yan bain anu yontá mun kaúdaren ma varará ma ákona vara kayofin ma ara ara kama yanasinta vain aníen mino.
Copyright information for AGD