Matthew 5:15

15 aBanasi ano ída oon uruan kurafin kuferé iyan mifo sakhókái uruan kain báken mápin ma vain nanin banta kakhaanté iyan mino.
Copyright information for AGD