Matthew 5:25

25“Éin kó tiantan banta ano ma aviren kó barufá ma kó tiantano van oriyantiya aine vá ayanafá béin má mai vaya funtarano. Ída ma aine funtaresin maen kó inin banta ayampin ma éin kaintin kó inin banta ano aruvin banta ayampin kaintin aruvin banta ano éin karavusifin aviren mo khainten mino.
Copyright information for AGD