Matthew 5:29

29 aMáan tukhen mifo ayan kurompáke auu ano ma éin e yarifaan umefin ma kaintiya mai auu vá do vían karúdano. Mana vukhafa ma yo síkaan karúdaresin ma minó bukhafa ída karúdantin ma ira khiyan uman baren berai siyan purin barufin ma karúdantin orin manan kanaí inten mino.
Copyright information for AGD