Matthew 7:1

Banasii Avúavá Ma Yaimin Baya Ino

(Ruku 6:37-38, 41-42)

1 a“Tiretí ankan ída vá ena nanin bantai avúavá daimono. Para vara seyo, Tiyarafenu ano siretin má deren máan manaen daiminten mino.
Copyright information for AGD