Matthew 7:24

Kama Afova Vain Banta Vá Ída Kama Afova Vain Banta Vá Ano Ma Má Uvaran Baya Ino

(Ruku 6:47-49)

24“Máan tukhein nan mi senti vaya iniren ma mai ánain dakhafin nain nanin banta anon kama afova vain banta ano ma kákan onámaná daró ma má uvareiníi iyan mino.
Copyright information for AGD