Matthew 8:14

Yisasi Ma Pitan Aná Anóen Ayofein Baya Ino

(Maki 1:29-31; Ruku 4:38-39)

14Yisasi ma Pitan amápin un pében onákan maen Pitan aná anóen aí uaren aufá ira kharo iyan takhópin bakhen baren mino.
Copyright information for AGD