Matthew 8:16

Yisasi Ma Kokhon Nanin Banta Ayofein Baya Ino

(Maki 1:32-34; Ruku 4:40-41)

16Mai inúpá kokhon nanin banta ano namu aunan ma vain kéká aviren Yisasi vaípá ere ere íkan mai aunan kéká do siantiyan inká aí daná ma vá ein kayo minó ayofen mino.
Copyright information for AGD