Matthew 8:23

Yisasi Ma Kákan Uva Yo Siantein Baya Ino

(Maki 4:35-41; Ruku 8:22-25)

23Máa siren Yisasi votifin un kumanin bei eyo iyampon kayo ano yakhafen óden mino.
Copyright information for AGD