Matthew 8:28

Namu Aunan Bá Ein Bantá Kanan Pinte Ma Yisasi Yo Siantein Baya Ino

(Maki 5:1-17; Ruku 8:26-37)

28Yisasi Karirí non e kháden ena ufá Kadará kayoi varafin óden mino.
8:28Manáa vomponKerké barafinmáa sen ena vomponKerá barafinmáa sen mino.
Ódiyain má namu aunan kayo ma vain bantá kanan mano ven má e fóken mino. Maí kanan banta ano afasíen non banta masí ukhein pimpá baren nóken aran má ukhan maen banasi ano féden mai aasá ída oriyaren mino.
Copyright information for AGD