Matthew 9:18

Yisasi Ma Fúká Ein Arinta Avían Manten Ma Aí Nanin Ayofen Ma Ein Baya Ino

(Maki 5:22-43; Ruku 8:41-56)

18Yisasi ma Yonini eyo iyampon kayo vá baya siyákan maen mana átaru namuntá ánoní ukhein banta ano véi vaintá me aron kanan durafúden mátimen temí, “Te siraun taréa furí umpo éi ereya mo ayan ben aurá kaesin evaránen aunan baren mantano.”
Copyright information for AGD