Matthew 9:35

Manáa Yoran Bantan Ban Mino Ma Sein Baya Ino

35 aMinó kákan barufimpa safi sitó barufimpa safi Yisasi oriyáken betíi monó átaru namun kayofin Tiyarafenui yafisin pintena kama vaya kayo siamiyáken ara ara aí daná kayo ayofen oren mino.
Copyright information for AGD