a13:1Pro 8:15; Tai 3:1

Romans 13:1

Kamanini Ará Naópá Ma Van Baya Ino

1 aMinó nanin banta ano vá kamanini aránaopa sá bano. Para vara seyo, Tiyarafenu anon kamanin doran kain bákan béi anan minó kamanin ákona amikhan doriyan mino.
Copyright information for AGD