a8:232Ko 5:2-4

Romans 8:23

23 aÍda mai yanasinta ano ana aí bariyan berai siyan mifo setí araí in amusin ma Kantá Aunan timikhein kayo ano yeren mai uman pintena útútintano van mi verai siyá tiféuno. Máan turen Tiyarafenu ano ma setin auyen bukhafa simiren inká maman be akhafanai suron ono van ma siádan bain damu san mi ave ukhé tiféuno.
Copyright information for AGD