Titus 1:2

2 aMa fura sikhein baya ano mai ma Tiyarafenu ano fara van oriyan ban aunan amenté uno siren iyáantan bain nanin bantai mumunan má afova vá ákona uantanten mino. Pefá ída minó daná afoká ukhan mai ma fara van oriyan ban aunan timeno van tiádan baren mino. Tiyarafenu ano ída setí ankan kampun tisinté iyan mino.
Copyright information for AGD