a2:31Ti 3:11
c2:71Ti 4:12
d2:81Pi 2:15
e2:91Ti 6:1
f2:121Yn 2:16
g2:14Eks 19:5; Diu 7:6; Isi 37:23; Kar 1:4; 1Pi 2:9
h2:151Ti 4:12

Titus 2

Pori Ma Taitasin Nan Puntákein Afova Vá Ameno Sein Baya Ino

1Máan tukhen mifo Taitasi oe, intéa vaya ákonaen puntákein ban nafi mai vá banasi siamesin ná afova uren dakhafino. 2Anon banta kayo afova amesin ná ída óen non nen asuse en nóken ná betíi ineinerá dafisino. Máan tiyáken inká kama vanta ino siyantin ena van anunu iyáken ná mai fura vayará mumunan ukhen ná mireníen uman eriyantin mantaan ákona ukhen ná bano. 3 aMai ma anon banta kayo siameonaí ana e vá anon nanin kayo siamesin ná betíi avúavá bá inin onan má pura sen Tiyarafenurasá dantin bano. Máan tiyáke ída vá baya uvaman more mere en ena nanin banta aran amiyáken ída vá áintin óen non naren ma óen in anunu ano vetíi inintá dafisino. Mai ma kamaen puntákein avúavá ana vá ena nanin banta aní ino. 4Máan tiyáken ná auyen nanin kayo vá kama afova amintin ná be avafu akhá avábá ino. 5 bInká betí ankani ineinerá dafíben Tiyarafenu avorá puntáken ban ná mápin kamaen dafisiyáken kama avúavá ana variya ná betí avafunái aránaópasá oriyan bano. Betí ankan mai avúavasí ma intin maen minó nanin banta ano Tiyarafenui vayará ída oyampá baya sinten mino.

6Máan mana e vá minó pumara vanta afova amire ayaesin ná betíi ineinerá dafían ákona ino. 7 cMinó danasí ma inonafin ná ei kama avúavasá aníesin ná mai fumara vanta ano ódaren ná mai ánain mana vá dakhafino. Inká Tiyarafenui vaya ma sian afova ma ameno van éi fúkekhakhe vá ineine ure funtáde fura vaya ana vá tiameno. 8 dÉi ma funtákein baya ana ma siyasin maen maifin ída namu ukhantin banasi ano oman afoká inten mifo namuroí ma iyain kayo ano vetí ma siyain baya van ayave uren ída setin toyampá baya sinten mino.

9 eÍda miyan baran doran banta afova amesin ná betíi yafisin banta aránaó báken betíi yoran bariyan ná doran nan ma siantantin ída vá evaránen anona vaya sino. 10Inká ída vá betíi yafisin banta kayo ina yanasinta umoyan barantin ná betin oman pura yoraríin kéká ino vá tino. Máan siyantin ná minó daná ma varan nain mano setin ma Evaránen Tivíkein Tiyarafenui vaya ma ena nanin banta ano iniyáken kama vaya ino sinten mino.

11Para vara seyo, Tiyarafenui sarisari ano ma vanasi ume fintena ma evaráne avíkein aa inka minó nanin bantafin dákó en mino. 12 fTiyarafenun ma oyan amin avúavá bá inká ma vara ráke namu avúava san ma anunu uren mai ánain bákurin má ifá inon tiren mi mai sarisari ano saréa setin tisimiyan mino. Tiretíi ineinerá kama e yafíbe nóke ákona e mantakhe vá Tiyarafenu van peran kékasá bano sen tetin tisimiyan mino. 13Mai ma setisi kákan Yisas Karaisi ano ma Evaránen Tivíkein Tiyarafenu ma vei kakhampin ma afoká inain nan tetí inikhé timusin iyá ave ukhé tiféuno. 14 gMai ma setin nare siren ma ve au fóké ma namu avúavá pintena ma miyaní uren ma setin evaránen tivíden tesé uan avusese uren ma ve inaí ukhein mai nanin banta ano kama avúavá ana varano van mi iyan mino.

15 hMáan tukhein nan mi Taitasi oe, mai ma éin tiameruna vaya kayo vá ena ena yamú minó nanin banta siamiyáke vá baya ma átakharéin kéka sá ákonae funtarano. Mai ákona éimpin ban mifo ída vá áesin éi ma sinona vaya van mana nanin banta ano oyampá baya sino.

Copyright information for AGD