Titus 3:14

14 aTetin má ma monó tiyain nanin banta ano kama avúavá ana ma varen oriyan bani ana ma afová uren maen mi yunan má ona vá ma ída van nain kéká kasaien aya iyáken asese nanin banta anan banten mino.

Copyright information for AGD