1 Samuel 13

1בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל
2ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם שאול אלפים במכמש ובהר בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו
3ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר ישמעו העברים
4וכל ישראל שמעו לאמר הכה שאול את נציב פלשתים וגם נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל
5ופלשתים נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על שפת הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און
6ואיש ישראל ראו כי צר לו כי נגש העם ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים ובצרחים ובברות
7ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו
8וייחל (ויוחל) שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו
9ויאמר שאול—הגשו אלי העלה והשלמים ויעל העלה
10ויהי ככלתו להעלות העלה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו
11ויאמר שמואל מה עשית ויאמר שאול כי ראיתי כי נפץ העם מעלי ואתה לא באת למועד הימים ופלשתים נאספים מכמש
12ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני יהוה לא חליתי ואתאפק ואעלה העלה  {ס}

13ויאמר שמואל אל שאול נסכלת  לא שמרת את מצות יהוה אלהיך אשר צוך כי עתה הכין יהוה את ממלכתך אל ישראל עד עולם
14ועתה ממלכתך לא תקום  בקש יהוה לו איש כלבבו ויצוהו יהוה לנגיד על עמו—כי לא שמרת את אשר צוך יהוה  {ס}

15ויקם שמואל ויעל מן הגלגל—גבעת בנימן ויפקד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש
16ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש
17ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים  הראש אחד יפנה אל דרך עפרה אל ארץ שועל
18והראש אחד יפנה דרך בית חרון והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גי הצבעים המדברה  {ס}

19וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל  כי אמר (אמרו) פלשתים—פן יעשו העברים חרב או חנית
20וירדו כל ישראל הפלשתים—ללטוש איש את מחרשתו ואת אתו ואת קרדמו ואת מחרשתו
21והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן
22והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותמצא לשאול וליונתן בנו
23ויצא מצב פלשתים אל מעבר מכמש  {ס}

Copyright information for Alep