Job 13

1  הן-כל ראתה עיני    שמעה אזני ותבן לה

2  כדעתכם ידעתי גם-אני    לא-נפל אנכי מכם

3  אולם—אני אל-שדי אדבר    והוכח אל-אל אחפץ

4  ואולם אתם טפלי-שקר    רפאי אלל כלכם

5  מי-יתן החרש תחרישון    ותהי לכם לחכמה

6  שמעו-נא תוכחתי    ורבות שפתי הקשיבו

7  הלאל תדברו עולה    ולו תדברו רמיה

8  הפניו תשאון    אם-לאל תריבון

9  הטוב כי-יחקר אתכם    אם-כהתל באנוש תהתלו בו

10  הוכח יוכיח אתכם—    אם-בסתר פנים תשאון

11  הלא שאתו תבעת אתכם    ופחדו יפל עליכם

12  זכרניכם משלי-אפר    לגבי-חמר גביכם

13  החרישו ממני ואדברה-אני    ויעבר עלי מה

14  על-מה אשא בשרי בשני    ונפשי אשים בכפי

15  הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח

16  גם-הוא-לי לישועה    כי-לא לפניו חנף יבוא

17  שמעו שמוע מלתי    ואחותי באזניכם

18  הנה-נא ערכתי משפט    ידעתי כי-אני אצדק

19  מי-הוא יריב עמדי    כי-עתה אחריש ואגוע

20  אך-שתים אל-תעש עמדי    אז מפניך לא אסתר

21  כפך מעלי הרחק    ואמתך אל-תבעתני

22  וקרא ואנכי אענה    או-אדבר והשיבני

23  כמה לי עונות וחטאות—    פשעי וחטאתי הדיעני

24  למה-פניך תסתיר    ותחשבני לאויב לך

25  העלה נדף תערוץ    ואת-קש יבש תרדף

26  כי-תכתב עלי מררות    ותורישני עונות נעורי

27  ותשם בסד רגלי—    ותשמור כל-ארחתי

על-שרשי רגלי    תתחקה

28  והוא כרקב יבלה    כבגד אכלו עש

Copyright information for Alep