Job 13

  הן-כל ראתה עיני    שמעה אזני ותבן לה

  כדעתכם ידעתי גם-אני    לא-נפל אנכי מכם

  אולם—אני אל-שדי אדבר    והוכח אל-אל אחפץ

  ואולם אתם טפלי-שקר    רפאי אלל כלכם

  מי-יתן החרש תחרישון    ותהי לכם לחכמה

  שמעו-נא תוכחתי    ורבות שפתי הקשיבו

  הלאל תדברו עולה    ולו תדברו רמיה

  הפניו תשאון    אם-לאל תריבון

  הטוב כי-יחקר אתכם    אם-כהתל באנוש תהתלו בו

10   הוכח יוכיח אתכם—    אם-בסתר פנים תשאון

11   הלא שאתו תבעת אתכם    ופחדו יפל עליכם

12   זכרניכם משלי-אפר    לגבי-חמר גביכם

13   החרישו ממני ואדברה-אני    ויעבר עלי מה

14   על-מה אשא בשרי בשני    ונפשי אשים בכפי

15   הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח

16   גם-הוא-לי לישועה    כי-לא לפניו חנף יבוא

17   שמעו שמוע מלתי    ואחותי באזניכם

18   הנה-נא ערכתי משפט    ידעתי כי-אני אצדק

19   מי-הוא יריב עמדי    כי-עתה אחריש ואגוע

20   אך-שתים אל-תעש עמדי    אז מפניך לא אסתר

21   כפך מעלי הרחק    ואמתך אל-תבעתני

22   וקרא ואנכי אענה    או-אדבר והשיבני

23   כמה לי עונות וחטאות—    פשעי וחטאתי הדיעני

24   למה-פניך תסתיר    ותחשבני לאויב לך

25   העלה נדף תערוץ    ואת-קש יבש תרדף

26   כי-תכתב עלי מררות    ותורישני עונות נעורי

27   ותשם בסד רגלי—    ותשמור כל-ארחתי

על-שרשי רגלי    תתחקה

28   והוא כרקב יבלה    כבגד אכלו עש

Copyright information for Alep